Impressum

 

Anschrift Tisch­le­rei Bunt­specht
Frank Lin­de
Theo­dor-Koch-Weg 15
18299 Hohen Sprenz
Tele­fon 0176 32337958
Fax  
E‑Mail linde[at]tischlerei-buntspecht.de
Inha­ber Frank Lin­de
Steu­er­num­mer  086 245 02524
zustän­di­ge Kam­mer Hand­werks­kam­mer Schwe­rin
Berufs­be­zeich­nung Tisch­ler­meis­ter, Boots­bau­er
Beruf­li­che Rege­lung Hand­werks­ord­nung (zu fin­den im
Bun­des­ge­setz­blatt I, Sei­te 3074 in der Fas­sung vom 24. Sep­tem­ber 1998)